இந்தியாவில் பார்க்க சிறந்த வரலாற்று இடங்கள்

Author - Mona Pachake

தாஜ்மஹால், ஆக்ரா

ஆக்ரா கோட்டை, உத்தரபிரதேசம்

செங்கோட்டை, டெல்லி

குதுப்மினார், டெல்லி

ஹுமாயூனின் கல்லறை, டெல்லி

ஃபதேபுரி சிக்ரி, உத்தரபிரதேசம்

ஹவா மஹால், ஜெய்ப்பூர்

மேலும் அறிய