ஏப்ரல் மாதத்தில் வளர சிறந்த உட்புற தாவரங்கள்

Author - Mona Pachake

லில்லி

பாம்பு செடி

கற்றாழை

அந்தூரியம்

பொத்தோஸ்

ரப்பர் செடி

மணி பிளான்ட்

மேலும் அறிய