உலகெங்கிலும் உள்ள சிறந்த தீவுகள்

மாலத்தீவு

போரா போரா

சீஷெல்ஸ்

பலவன்

சாண்டோரினி

பாலி

கேப்ரி