இந்தியாவில் ட்ரெக் செல்ல சிறந்த இடங்கள்

Oct 21, 2022

Mona Pachake

ஹம்ப்டா பாஸ் ட்ரெக், இமாச்சல பிரதேசம்.

பியாஸ் குண்ட் ட்ரெக், இமாச்சல பிரதேசம்.

சந்திரகானி பாஸ் ட்ரெக், இமாச்சல பிரதேசம்.

மார்கா பள்ளத்தாக்கு ட்ரெக், லடாக்.

ரூபின் பாஸ் ட்ரெக், கர்வால், உத்தரகண்ட்.

சோங்ரி ட்ரெக், சிக்கிம்.

ராஜ்மாச்சி ட்ரெக், மகாராஷ்டிரா.