இந்தியாவில் ராஃப்டிங் செல்ல சிறந்த இடங்கள்

ரிஷிகேஷ்

குலு-மனாலி

சிந்து நதி

யமுனை நதி

டன்ஸ் நதி

டீஸ்டா நதி

பிரம்மபுத்திரா நதி