பிரான்சில் பார்க்க சிறந்த இடங்கள்

மார்சேய்

லியோன்

ஸ்ட்ராஸ்பேர்க்

லோயர் பள்ளத்தாக்கு

போர்டாக்ஸ்

லுபெரோன்

மாண்ட் செயிண்ட்-மைக்கேல்

பிரஞ்சு ரிவியரா