ஒரு புத்தகத்தை வேகமாக படிக்க சிறந்த குறிப்புகள்

Nov 03, 2022

Mona Pachake

உங்கள் புத்தகங்களை சரியாக தேர்ந்தெடுக்கவும்

வசதியான இடத்தில் படிக்கவும்

நீங்கள் படிக்கும் போது விளக்குகளை அணைக்கவும்

வாசிப்பை தினசரி பழக்கமாக்குங்கள்

உங்களை ஊக்குவிக்காத புத்தகங்களைப் படிப்பதை நிறுத்துங்கள்.

ஆசிரியரைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்