சுறுசுறுப்பாக இருக்க சிறந்த யோகா போஸ்

Author - Mona Pachake

தடாசனம்

தனுராசனம்

சேது பந்தா சர்வாங்காசனம்

திரிகோனாசனம்

புஜங்காசனம்

மலாசனா

பச்சிமோத்தனாசனம்

சுகாசனம்

சதுரங்க தண்டசனா

சர்வாங்காசனம்

நடராஜசனம்

கருடாசனம்

மேலும் அறிய