வேலையில் உங்கள் உற்பத்தித்திறனை அதிகரிக்கவும்

பணிகளில் எவ்வளவு நேரம் செலவிடுகிறீர்கள் என்று பாருங்கள்

வழக்கமான இடைவெளிகளை எடுங்கள்.

கூட்டங்களுக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லுங்கள்

பல்பணியை நிறுத்துங்கள்

சிறிய இலக்குகளை அமைக்கவும்.

நீங்கள் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்கும்போது மிகப்பெரிய பணிகளைக் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள்.