நாய்களில் குருட்டுத்தன்மைக்கான காரணங்கள்

கிளௌகோமா

கண்புரை

நீரிழிவு நோய்

முதுமை

இனம்

தொற்று

காயம்