உலகின் தூய்மையான நாடுகள் - 2023

May 30, 2023

Mona Pachake

சுற்றுச்சூழல் செயல்திறன் குறியீட்டின் படி, தூய்மையானநாடுகளின் பட்டியல் இதோ

டென்மார்க் - மதிப்பெண் : 77.90

யுனைடெட் கிக்டம் - மதிப்பெண்: 77.70

பின்லாந்து - மதிப்பெண் : 76.50

மால்டா - மதிப்பெண் : 75.20

ஸ்வீடன் - மதிப்பெண் : 72.50

லக்சம்பர்க் -  மதிப்பெண் : 72.30