பல் துலக்குவது எப்படி  ?

நாம் தினமும் பல் துலக்கினாலும் அதில் நிறைய தவறுகள் செய்கிறோம் அதில் சில இவை

உங்கள் இரத்த சர்க்கரையை கட்டுப்படுத்துங்கள்

தவறான நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துதல்

உங்கள் பல் துலக்கிய ஈரமாகவே வைப்பது

பல நாட்கள் பல் துலக்காமல் இருப்பது

வேண்டிய இடைவெளியை கொடுக்காமல் அடிக்கடி துலக்குவது

வாயினுள் பக்கங்களை சரியாக துலக்காமல்  இருப்பது