முதல் சமையலா ??அப்போ இது மிகவும் முக்கியம்  !!

 சல்லடை

வெட்டுப்பலகை

ஒரு நல்ல கத்தி

ஒரு பெரிய தட்டு

ஒரு கனமான பான்

அளவிடும் கோப்பைகள்

அளவிடும் கரண்டி