காக்டஸ்... ஆச்சரியமூட்டும் வகைகள்  !!

பெரும்பாலான காக்டஸ் செடிகள் பாலைவன தாவரங்கள் என்று அறியப்பட்டாலும், அவை வீட்டுச் சூழலிலும் வளர்ந்து செழித்து வளரும்.

ஆனால் நீங்கள் வளர்க்கத் தொடங்குவதற்கு முன், பல்வேறு வகையான காக்டஸ்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.

கிறிஸ்துமஸ் காக்டஸ்

பீப்பாய் காக்டஸ்

முயல் காதுகள்

சாகுவாரோ

ஓல்டு லேடி காக்டஸ்