ஓணத்திற்கு தயார் செய்யும் உணவுகள்

பப்படம்

உப்பேரி

இஞ்சி கறி

மாங்காய் குழம்பு

நாரங்கா கறி

பச்சடி

ஓலன்