உலர் பழங்களை சேமிப்பதற்கான எளிய குறிப்புகள்

உலர் பழங்கள் சூப்பர் உணவுகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன

ஆனால் சரியாக சேமிக்கப்படாவிட்டால் அவை கெட்டுப்போகும்

காற்று புகாத கொள்கலன்களைப் பயன்படுத்துங்கள்

குளிர்ந்த மற்றும் உலர்ந்த இடத்தில் சேமிக்கவும்

சேமிப்பதற்கு முன் வறுக்கவும்

அதை சேமிக்க கண்ணாடி ஜாடிகளை பயன்படுத்தவும்