உங்கள் மன அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்த பயனுள்ள வழிகள்

Dec 30, 2022

Mona Pachake

எப்போதும் சுறுசுறுப்பாக இருங்கள்.

தினமும் தியானம் செய்யுங்கள்

ஒரு நாளில் அதிகமாக சிரிக்கவும்

மற்றவர்களுடன் இணையுங்கள்.

யோகா செய்ய முயற்சிக்கவும்.

தூக்கத்தின் தரம் மிகவும் முக்கியமானது

உங்கள் எண்ணங்களை எழுதுங்கள்