முதல் முறையாக செல்லப்பிராணிகளை வளர்ப்பவர்களுக்கு தேவையான குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

உங்கள் ஆராய்ச்சி செய்யுங்கள்

பொறுப்புள்ளவராய் இருங்கள்

ஒரு நாய்க்குட்டிக்கான உங்கள் நேரத்தை மதிப்பிடுங்கள்

உங்கள் பட்ஜெட்டை அறிந்து கொள்ளுங்கள்

ஒரு கால்நடை மருத்துவரைக் கண்டுபிடி

உங்கள் வீட்டை தயார் செய்யுங்கள்

தொடர்ந்து பயிற்சி செய்யுங்கள்

சரியான உணவைத் தேர்ந்தெடுங்கள்

எப்படி தொடர்புகொள்வது என்பதை அறிக

உங்கள் நாயின் தேவைகளை அறிந்து கொள்ளுங்கள்

மேலும் அறிய