கவலையின் போது உங்களை அமைதிப்படுத்த அத்தியாவசிய குறிப்புகள்

Feb 23, 2023

Mona Pachake

காஃபின் தவிர்க்கவும்

மதுவை தவிர்க்கவும்

உங்கள் எண்ணங்களை எழுதுங்கள்

உங்கள் எண்ணங்களைப் புரிந்துகொள்ளும் ஒருவரிடம் பேசுங்கள்

உங்கள் மனதில் நேர்மறையான எண்ணங்கள் இருக்க வேண்டும்

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்

சிறிது நேரம் தனியாக இருங்கள்