வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய பூக்கள்

ரோஜா

சாமந்திப்பூ.

மல்லிகைப்பூ.

கிழக்கு இந்தியா ரோஸ்பே.

செம்பருத்தி.

ரோஸ் பெரிவிங்கிள்.

டேலியா.

கிரிஸான்தமம்.