சென்ட் தயாரிக்க பயன்படும் மலர்கள்

Author - Mona Pachake

அசேலியா

டயந்தஸ்

கார்டெனியா

லில்லி

நிகோடியானா

ஓரியண்டல் லில்லி

ரோஸ்.