2021ல் கூகுளில் இந்தியர்கள் தேடிய உணவுகள்

எனோகி காளான்

மோடக்

மேத்தி மாதர் மலாய்

பாலக்

கோழி சூப்

லாசானியா