இந்த மீன்களை உங்கள் வீட்டில் வளர்க்கலாமே !!

மொல்லீஸ்

நியான் டெட்ரா

பேட்ட மீன்

 தங்கமீன்

ஏஞ்சல்ஃபிஷ்

வானவில் மீன்