உங்கள் தோட்டத்தில் முட்டை ஓடுகளை எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம்?

Green Leaf Banner
Green Leaf Banner
Green Leaf Banner
Green Leaf Banner
Green Leaf Banner

முட்டை ஓட்டை நாம் அனைவரும் குப்பையாக கருதுகிறோம் ஆனால் அது உங்கள் வீட்டுத் தோட்டத்திலும் பயன்படுத்தலாம்.

Green Leaf Banner
Green Leaf Banner
Green Leaf Banner
Green Leaf Banner
Green Leaf Banner

இது ஒரு நல்ல உரமாகும்

Green Leaf Banner
Green Leaf Banner
Green Leaf Banner
Green Leaf Banner
Green Leaf Banner

 தோட்ட பூச்சி தடுப்பு

Green Leaf Banner
Green Leaf Banner
Green Leaf Banner
Green Leaf Banner
Green Leaf Banner

பூனை தடுப்பு

Green Leaf Banner
Green Leaf Banner
Green Leaf Banner
Green Leaf Banner
Green Leaf Banner

விதை தொட்டிகள்

Green Leaf Banner
Green Leaf Banner
Green Leaf Banner
Green Leaf Banner
Green Leaf Banner

கோழி தீவன சப்ளிமெண்ட்

Green Leaf Banner
Green Leaf Banner
Green Leaf Banner
Green Leaf Banner
Green Leaf Banner