கார்டனிங் இப்படி பண்ணுங்க ...

Plant
Plant
Plant
Plant

சரியான இடத்தைத் தேர்ந்தெடுங்கள்.

Plant
Plant
Plant
Plant

 ஒரு வகையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

Plant
Plant
Plant
Plant

 மண்ணில் வேலை செய்யுங்கள்.

Plant
Plant
Plant
Plant

அடிப்படை தோட்டக்கலை கருவிகளை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.

Plant
Plant
Plant
Plant

திட்டமிடுங்கள்.

Plant
Plant
Plant
Plant

தோட்ட படுக்கைகள் அமைக்கவும்.

Plant
Plant
Plant
Plant

கவனமாக நடவும்.

Plant
Plant
Plant
Plant