ஆரோக்கியமான யோகா போஸ்கள்

சவாசனா.

விபரீத கரணி.

மர்ஜரியாசனம்-பிட்டிலாசனம்.

அதோ முக ஷ்வானாசனா.

அபனாசனா.

சேது பந்தா சர்வாங்காசனம்.

பத்தா கோனாசனா.

உட்கடாசனம்.