கொசு கடிக்கு வீட்டு வைத்தியம்

ஓட்ஸ்

தேன்

அலோவேரா

சமையல் சோடா

வினிகர்

வெங்காயம்

தைம்