வாசிப்புத் திறனை எவ்வாறு மேம்படுத்துவது?

தினமும் படிக்க நேரம் ஒதுக்குங்கள்

வாசிப்பு இலக்குகளை அமைக்கவும்.

நீங்கள் படித்த உரைகளை முன்னோட்டமிடுங்கள்.

படிக்க ஒரு அமைதியான இடத்தை தேர்வு செய்யவும்

முக்கிய வாசிப்பு உத்திகளைப் பயன்படுத்தவும்.

நீங்கள் படிக்கும் போது குறிப்புகளை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.