உங்கள் குழந்தைகளை சுறுசுறுப்பாக மாற்றுவது எப்படி?

ஒரு முன்மாதிரியாக இருங்கள்.

அவர்களுடன் சேர்ந்து விளையாடுங்கள்

முழு குடும்பத்தையும் ஈடுபடுத்துங்கள்.

போட்டியை ஒரு ஊக்கமாகப் பயன்படுத்துங்கள்.

வீட்டு வேலைகளில் குழந்தைகளையும் சேர்த்துக்கொள்ளுங்கள்

உங்கள் குழந்தைகளை சுறுசுறுப்பாக மாற்றுவது எப்படி?