மனச்சோர்வடைந்த நண்பருக்கு எப்படி உதவுவது?

உரையாடலைத் தொடங்குங்கள்

ஆதரவைக் கண்டறிய அவர்களுக்கு உதவுங்கள்

தொடர்ந்து அவர்களை ஆதரிக்கவும்

உங்களை பார்த்து கொள்ளுங்கள்

மனச்சோர்வு பற்றி அறிக

அன்றாடப் பணிகளில் உதவ முன்வரவும்

அவர்கள் பேசும்போது பொறுமையாக இருங்கள்

அவர்களை தனியாக விடாதீர்கள்