இந்த உதவிக்குறிப்புகளுடன் உங்கள் வாசிப்புத் திறனை மேம்படுத்தவும்

ஒவ்வொரு நாளும் படிக்க நேரம் ஒதுக்குங்கள்.

வாசிப்பு இலக்குகளை அமைக்கவும்.

நீங்கள் படித்த உரைகளை முன்னோட்டமிடுங்கள்.

நோக்கத்தை தீர்மானிக்கவும்.

முக்கிய வாசிப்பு உத்திகளைப் பயன்படுத்துங்கள்.

நீங்கள் படிக்கும் போது குறிப்புகளை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.

நீங்கள் படித்ததை பயன்படுத்துங்கள்.