சுடோகு விளையாடுவதன் நம்பமுடியாத நன்மைகள்

Sep 16, 2022

Mona Pachake

கவலை மற்றும் மன அழுத்தத்தை குறைக்க உதவுகிறது

ஆரோக்கியமான மனநிலையை ஊக்குவிக்கிறது

குழந்தைகளின் பிரச்சனைகளைத் தீர்க்கும் திறன்களை வளர்க்க உதவுகிறது

சிந்திக்கும் திறனை மேம்படுத்துகிறது

ஞாபக சக்தியை மேம்படுத்துகிறது

தர்க்கரீதியான சிந்தனையை மேம்படுத்துகிறது