தினமும் வாசிப்பதன் நம்பமுடியாத நன்மைகள்

வாசிப்பு உங்களை வலிமையாக்க உதவும்

இது உங்கள் தரத்தையும் வாழ்நாளின் நீளத்தையும் மேம்படுத்துகிறது

தூக்கத்தை மேம்படுத்துகிறது

புத்தகங்கள் உங்கள் மனதை திறக்கும்

நீங்கள் நண்பர்களை உருவாக்கலாம் மற்றும் ஒரு சமூகத்தைக் கண்டறியலாம்

வாழ்க்கையின் அன்றாட அழுத்தங்களிலிருந்து விடுபட புத்தகங்கள் உதவுகின்றன

நீங்கள் மிகவும் புத்திசாலியாக இருப்பீர்கள்