தண்ணீரில் வளரும் உட்புற தாவரங்கள்

Author - Mona Pachake

சிலந்தி பிளான்ட்

லக்கி மூங்கில்.

பெகோனியாஸ்.

பைலியா.

பீஸ் லில்லி.

கோல்டன் பொத்தோஸ்.

சீன எவர்கிரீன்.

மேலும் அறிய