24 மணிநேரமும் ஆக்ஸிஜனை வழங்கும் உட்புற தாவரங்கள்

பீப்பல்.

பாம்பு செடி.

அரேகா பாம்.

வேம்பு.

ஆர்க்கிட்ஸ்.

அலோ வேரா.

கெர்பெரா (ஆரஞ்சு)

கிறிஸ்துமஸ் கற்றாழை.