அழகான இலைகள் கொண்ட உட்புற தாவரங்கள்

Author - Mona Pachake

பீஸ் லில்லி

ரப்பர் செடி

பாம்பு செடி

பிடில்-இலை அத்தி

பொத்தோஸ்

ஜேட் செடி

ஃபெர்ன்கள்

மேலும் அறிய