நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய 7 அழகான தீவுகள்....

மாலத்தீவு.

பாலி, இந்தோனேசியா.

பலவான், பிலிப்பைன்ஸ்.

பஹாமாஸ்.

சாண்டோரினி, கிரீஸ்.

சீஷெல்ஸ்.

போரா போரா, பிரெஞ்சு பாலினீசியா.