அழகான இந்திய தீவுகளின் பட்டியல்

மஜூலி தீவு.

ஹேவ்லாக் தீவு, அந்தமான்.

பேரன் தீவு, அந்தமான்.

லட்சத்தீவுகள்.

டையூ தீவு.

கோல்டன் தீவு.

செயின்ட் மேரிஸ் தீவு, கர்நாடகா.

திவார் தீவு, கோவா.