உலகின் குறைந்த கட்டண விமான நிறுவனங்கள் 2022

அலிஜியன்ட் ஏர்.

ஈஸிஜெட்.

ஃபிரான்டியர் ஏர்லைன்ஸ்.

ஜெட்ஸ்டார் குழு.

ஜெட் ப்ளூ ஏர்வேஸ்.

ரியானேர்.

வியட்ஜெட்.

வோலாரிஸ்.