குறைந்த பராமரிப்பு வீட்டு தாவரங்கள்

Author - Mona Pachake

பாம்பு செடி

பீஸ் லில்லி

பிலோடென்ட்ரான்

பொத்தோஸ்

கற்றாழை

ஜேட் செடி

மான்ஸ்டெரா