இந்த குறிப்புகள் மூலம் உங்கள் நேரத்தை நிர்வகிக்கவும்

உங்கள் நேரத்தை எப்படி செலவிடுகிறீர்கள் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

தினசரி அட்டவணையை பின்பற்றவும்.

முக்கியமான வேலைகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள்

மிகவும் கடினமான பணியை முதலில் சமாளிக்கவும்.

நியாயமான நேர வரம்புகளை அமைக்கவும்.

தினமும் ஒரே வேலையைச் செய்வதைத் தவிர்க்கவும்