வீட்டில் வளர்க்க வேண்டிய மருத்துவ தாவரங்கள்

Author - Mona Pachake

துளசி

அலோ வேரா

கோது கோலா

துளசி

தைம்

ரோஸ்மேரி

லாவெண்டர்