ஓவியம் செய்வதன் மனநல நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

ஓவியம் உங்கள் படைப்பாற்றலை வளர்க்கிறது.

ஓவியம் உங்கள் உணர்ச்சி நல்வாழ்வை ஆதரிக்கிறது.

உங்கள் சிக்கலைத் தீர்க்கும் திறன்களை உருவாக்குகிறது.

நினைவகம் மற்றும் செறிவு அதிகரிக்கிறது.

ஓவியம் மூலம் தகவல் தொடர்பு திறனை வளர்க்க முடியும்.

நீங்கள் ஓவியம் மூலம் நினைவாற்றல் பயிற்சி செய்யலாம்.

மூளை ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும்