உலகின் மிக நச்சு தாவரங்கள்

Author - Mona Pachake

அட்ரோபா பெல்லடோனா

நிகோடியானா தபாக்கம்

ஹிப்போமேன் மான்சினெல்லா

கான்வல்லாரியா மஜாலிஸ்

அப்ரூஸ் ப்ரிகேடோரியஸ்

செர்பெரா ஓடல்லம்

நெரியம் ஒலியாண்டர்

மேலும் அறிய