இந்தியாவில் பாறை ஏறும் இடங்கள்

பார்வதி பள்ளத்தாக்கு, இமாச்சல பிரதேசம்.

மியார் பள்ளத்தாக்கு, இமாச்சல பிரதேசம்.

சார் பாஸ், இமாச்சல பிரதேசம்.

ஷே ராக், ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர்.

டம்டமா ஏரி, ஹரியானா.

மல்ஷேஜ் காட், மகாராஷ்டிரா.

மதுகிரி, கர்நாடகா

ஹம்பி, கர்நாடகா.