இந்தியாவில் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டிய இடங்கள்

வர்க்கலா

அல்லேப்பி

புகா பள்ளத்தாக்கு

தஞ்சாவூர்

தார்

ஆக்ரா

லே லடாக்

பாண்டிச்சேரி