ஆட்டிசம் பற்றிய கட்டுக்கதைகள்

ஆட்டிசம் ஒரு நோய்

தடுப்பூசிகள் ஆட்டிசத்தை ஏற்படுத்துகின்றன

ஆட்டிசம் கொண்டவர்கள் உணர்ச்சிகளை உணர மாட்டார்கள்

ஆட்டிசம் கொண்டவர்களுக்கு அறிவுசார் குறைபாடு இருக்கும்

ஆட்டிசம் கொண்டவர்கள் கற்றுக்கொள்ள முடியாது

தவறான பெற்றோரால் ஆட்டிசம் ஏற்படலாம்

ஆட்டிஸ்டிக் குழந்தைகள் அதிக வன்முறை கொண்டவர்கள்