இந்தியாவில் படகு சவாரி செய்ய செல்ல வேண்டிய இடங்கள்

Oct 14, 2022

Mona Pachake

நக்கி ஏரி, மவுண்ட் அபு

காடிசர் ஏரி, ராஜஸ்தான்

பெதாகாட், ஜபல்பூர்

ஹோகனெக்கல், தமிழ்நாடு

தால் ஏரி, ஸ்ரீநகர்

கங்கா காட், வாரணாசி