இந்தியாவில் கோடை காலத்தில் பயணிக்க வேண்டிய இடங்கள்

மணாலி

சிம்லா

லடாக்

அவுலி

நைனிடால்

காஷ்மீர்

மவுண்ட் அபு