நேரடி சூரிய ஒளியில் நன்கு வளரும் தாவரங்கள்

Author - Mona Pachake

கற்றாழை

எச்செவேரியா

செம்பருத்தி

ஜேட் செடி

பாம்பு செடி

தோட்ட செடி வகை

குரோட்டன்

மேலும் அறிய